آخرین اخبار
خانه / صوت سخنرانی

صوت سخنرانی

صوت سخنرانی آیت الله کلباسی اشتری حفظه الله در ماه محرم الحرام – سال ۱۳۹۸ – مسجد رکن الملک اصفهان – شب‌های نهم و دهم

سخنرانی شب نهم – آیت الله کلباسی اشتری حفظه الله – مسجد رکن الملک اصفهان سخنرانی شب دهم – آیت الله کلباسی اشتری حفظه الله – مسجد رکن الملک اصفهان

بیشتر...

صوت سخنرانی آیت الله کلباسی اشتری حفظه الله در ماه محرم الحرام – سال ۱۳۹۸ – مسجد رکن الملک اصفهان – شب‌های هفتم و هشتم

سخنرانی شب هفتم – آیت الله کلباسی اشتری حفظه الله – مسجد رکن الملک اصفهان سخنرانی شب هشتم – آیت الله کلباسی اشتری حفظه الله – مسجد رکن الملک اصفهان

بیشتر...

صوت سخنرانی آیت الله کلباسی اشتری حفظه الله در ماه محرم الحرام – سال ۱۳۹۸ – مسجد رکن الملک اصفهان – شب‌های پنجم و ششم

سخنرانی شب پنجم – آیت الله کلباسی اشتری حفظه الله – مسجد رکن الملک اصفهان سخنرانی شب ششم – آیت الله کلباسی اشتری حفظه الله – مسجد رکن الملک اصفهان

بیشتر...

صوت سخنرانی آیت الله کلباسی اشتری حفظه الله در ماه محرم الحرام – سال ۱۳۹۸ – مسجد رکن الملک اصفهان – شب‌های سوم و چهارم

سخنرانی شب سوم – آیت الله کلباسی اشتری حفظه الله – مسجد رکن الملک اصفهان سخنرانی شب چهارم – آیت الله کلباسی اشتری حفظه الله – مسجد رکن الملک اصفهان

بیشتر...

صوت سخنرانی آیت الله کلباسی اشتری حفظه الله در ماه محرم الحرام – سال ۱۳۹۸ – مسجد رکن الملک اصفهان – شب‌های اول و دوم

سخنرانی شب اول – آیت الله کلباسی اشتری حفظه الله – مسجد رکن الملک اصفهان سخنرانی شب دوم – آیت الله کلباسی اشتری حفظه الله – مسجد رکن الملک اصفهان

بیشتر...